podcast details

सरोकार


सामाजीक, राजनीतिक वा अन्य विषयहरुमा समाजका प्रभुद्ध व्यक्तिहरु वा राजनीतिज्ञहरुसंगको कुराकानी प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम हो “सरोकार” ।


EPISODES