कार्यक्रम तालिका

सबै
भिजन प्रभात खबर 05:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
भिजन न्युज अपडेट 07:00 am - 07:10 am
स्वर्णिम संदेश 07:10 am - 08:00 am
विर्तामोड खबर 08:00 am - 08:45 am
आधुनिक गितहरु 08:45 am - 09:00 am
भिजन न्युज अपडेट 09:00 am - 09:10 am
आधुनिक गितहरु 09:10 am - 10:00 am
भिजन खबर 10:00 am - 10:30 am
म्युजिकल टायम 10:30 am - 11:00 am
भिजन न्युज अपडेट 11:00 am - 11:10 am
म्युजिकल टायम 11:10 am - 12:00 pm
भिजन खबर 12:00 pm - 12:30 pm
पप गितहरु 12:30 pm - 1:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 1:00 pm - 1:10 pm
आधुनिक गितहरु 1:10 pm - 2:00 pm
भिजन खबर 2:00 pm - 2:30 pm
हिन्दी गितहरु 2:30 pm - 3:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 3:00 pm - 3:10 pm
हिन्दी गितहरु 3:10 pm - 4:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक भाका 4:10 pm - 5:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 5:00 pm - 5:10 pm
म्युजिकल टायम 5:10 pm - 6:00 pm
भिजन खबर 6:00 pm - 6:30 pm
राष्ट्रिय गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
टप सेवेन न्युज 7:00 pm - 7:10 pm
पप गितहरु 7:10 pm - 8:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
चलचित्रका गित 8:10 pm - 9:00 pm
भिजन खबर 9:00 pm - 9:30 pm
नेपाली पुरानागीतहरु 9:30 pm - 10:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 10:00 pm - 10:10 pm
मुक्तक माला 10:10 pm - 11:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 11:00 pm - 11:10 pm
भिजन प्रभात खबर 05:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
भिजन न्युज अपडेट 07:00 am - 07:10 am
स्वर्णिम संदेश 07:10 am - 08:00 am
अर्जुनधारा खबर 08:00 am - 08:45 am
आधुनिक गितहरु 08:45 am - 09:00 am
भिजन न्युज अपडेट 09:00 am - 09:10 am
आधुनिक गितहरु 09:10 am - 10:00 am
भिजन खबर 10:00 am - 10:30 am
म्युजिकल टायम 10:30 am - 11:00 am
भिजन न्युज अपडेट 11:00 am - 11:10 am
म्युजीकल टायम 11:10 am - 12:00 pm
भिजन खबर 12:00 pm - 12:30 pm
पप गितहरु 12:30 pm - 1:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 1:00 pm - 1:10 pm
आधुनिक गितहरु 1:10 pm - 2:00 pm
भिजन खबर 2:00 pm - 2:30 pm
हिन्दी गितहरु 2:30 pm - 3:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 3:00 pm - 3:10 pm
हिन्दी गितहरु 3:10 pm - 4:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक भाका 4:10 pm - 5:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 5:00 pm - 5:10 pm
म्युजिकल टायम 5:10 pm - 6:00 pm
भिजन खबर 6:00 pm - 6:30 pm
राष्ट्रिय गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
टप सेवेन न्युज 7:00 pm - 7:10 pm
पप गितहरु 7:10 pm - 8:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
चलचित्रका गित 8:10 pm - 9:00 pm
भिजन खबर 9:00 pm - 9:30 pm
नेपाली पुराना गितहरु 9:30 pm - 10:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 10:00 pm - 10:10 pm
हिन्दी गजल 10:10 pm - 11:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 11:00 pm - 11:10 pm
भिजन प्रभात खबर 05:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
भिजन न्युज अपडेट 07:00 am - 07:10 am
स्वर्णिम संदेश 07:10 am - 08:00 am
मेचीनगर खबर 08:00 am - 08:45 am
आधुनिक गितहरु 08:45 am - 09:00 am
भिजन न्युज अपडेट 09:00 am - 09:10 am
आधुनिक गितहरु 09:10 am - 10:00 am
भिजन खबर 10:00 am - 10:30 am
म्युजिकल टायम 10:30 am - 11:00 am
भिजन न्युज अपडेट 11:00 am - 11:10 am
म्युजिकल टायम 11:10 am - 12:00 pm
भिजन खबर 12:00 pm - 12:30 pm
पप गितहरु 12:30 pm - 1:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 1:00 pm - 1:10 pm
आधुनिक गितहरु 1:10 pm - 2:00 pm
भिजन खबर 2:00 pm - 2:30 pm
हिन्दी गितहरु 2:30 pm - 3:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 3:00 pm - 3:10 pm
हिन्दी गितहरु 3:10 pm - 4:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक भाका 4:10 pm - 5:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 5:00 pm - 5:10 pm
म्युजिकल टायम 5:10 pm - 6:00 pm
भिजन खबर 6:00 pm - 6:30 pm
राष्ट्रिय गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
टप सेवेन न्युज 7:00 pm - 7:10 pm
पप गितहरु 7:10 pm - 8:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
चलचित्रका गित 8:10 pm - 9:00 pm
भिजन खबर 9:00 pm - 9:30 pm
नेपाली पुराना गितहरु 9:30 pm - 10:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 10:00 pm - 10:10 pm
हिन्दी गजल 10:10 pm - 11:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 11:00 pm - 11:10 pm
भिजन प्रभात खबर 05:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
भिजन न्युज अपडेट 07:00 am - 07:10 am
स्वर्णिम संदेश 07:10 am - 08:00 am
भद्रपुर खबर 08:00 am - 08:45 am
आधुनिक गितहरु 08:45 am - 09:00 am
भिजन न्युज अपडेट 09:00 am - 09:10 am
आधुनिक गितहरु 09:10 am - 10:00 am
भिजन खबर 10:00 am - 10:30 am
म्युजिकल टायम 10:30 am - 11:00 am
भिजन न्युज अपडेट 11:00 am - 11:10 am
म्युजिकल टायम 11:10 am - 12:00 pm
भिजन खबर 12:00 pm - 12:30 pm
पप गितहरु 12:30 pm - 1:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 1:00 pm - 1:10 pm
आधुनिक गितहरु 1:10 pm - 2:00 pm
भिजन खबर 2:00 pm - 2:30 pm
हिन्दी गितहरु 2:30 pm - 3:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 3:00 pm - 3:10 pm
हिन्दी गितहरु 3:10 pm - 4:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक भाका 4:10 pm - 5:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 5:00 pm - 5:10 pm
म्युजिकल टायम 5:10 pm - 6:00 pm
भिजन खबर 6:00 pm - 6:30 pm
राष्ट्रिय गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
टप सेवेन न्युज 7:00 pm - 7:10 pm
पप गितहरु 7:10 pm - 8:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
चलचित्रका गित 8:10 pm - 9:00 pm
भिजन खबर 9:00 pm - 9:30 pm
नेपाली पुराना गितहरु 9:30 pm - 10:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 10:00 pm - 10:10 pm
हिन्दी गजल 10:10 pm - 11:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 11:00 pm - 11:10 pm
भिजन प्रभात खबर 05:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
भिजन न्युज अपडेट 07:00 am - 07:10 am
स्वर्णिम संदेश 07:10 am - 08:00 am
भिजन न्युज अपडेट 08:00 am - 08:10 am
आधुनिक गितहरु 08:10 am - 09:00 am
भिजन न्युज अपडेट 09:00 am - 09:10 am
आधुनिक गितहरु 09:10 am - 10:00 am
भिजन खबर 10:00 am - 10:30 am
म्युजिकल टायम 10:30 am - 11:00 am
भिजन न्युज अपडेट 11:00 am - 11:10 am
म्युजिकल टायम 11:10 am - 12:00 pm
भिजन खबर 12:00 pm - 12:30 pm
पप गितहरु 12:30 pm - 1:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 1:00 pm - 1:10 pm
आधुनिक गितहरु 1:10 pm - 2:00 pm
भिजन खबर 2:00 pm - 2:30 pm
हिन्दी गितहरु 2:30 pm - 3:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 3:00 pm - 3:10 pm
हिन्दी गितहरु 3:10 pm - 4:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक भाका 4:10 pm - 5:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 5:00 pm - 5:10 pm
म्युजिकल टायम 5:10 pm - 6:00 pm
भिजन खबर 6:00 pm - 6:30 pm
राष्ट्रिय गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
टप सेवेन न्युज 7:00 pm - 7:10 pm
सरोकार 7:10 pm - 8:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
चलचित्रका गित 8:10 pm - 9:00 pm
भिजन खबर 9:00 pm - 9:30 pm
नेपाली पुराना गितहरु 9:30 pm - 10:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 10:00 pm - 10:10 pm
हिन्दी गजल 10:10 pm - 11:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 11:00 pm - 11:10 pm
भिजन प्रभात खबर 05:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
भिजन न्युज अपडेट 07:00 am - 07:10 am
स्वर्णिम संदेश 07:10 am - 08:00 am
भिजन न्युज अपडेट 08:00 am - 08:10 am
आधुनिक गितहरु 08:10 am - 09:00 am
भिजन न्युज अपडेट 09:00 am - 09:10 am
आधुनिक गितहरु 09:10 am - 10:00 am
भिजन खबर 10:00 am - 10:30 am
म्युजिकल टायम 10:30 am - 11:00 am
भिजन न्युज अपडेट 11:00 am - 11:10 am
म्युजिकल टायम 11:10 am - 12:00 pm
भिजन खबर 12:00 pm - 12:30 pm
पप गितहरु 12:30 pm - 1:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 1:00 pm - 1:10 pm
आधुनिक गितहरु 1:10 pm - 2:00 pm
भिजन खबर 2:00 pm - 2:30 pm
हिन्दी गितहरु 2:30 pm - 3:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 3:00 pm - 3:10 pm
हिन्दी गितहरु 3:10 pm - 4:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक भाका 4:10 pm - 5:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 5:00 pm - 5:10 pm
म्युजिकल टायम 5:10 pm - 6:00 pm
भिजन खबर 6:00 pm - 6:30 pm
म्युजिकल टायम 6:30 pm - 7:00 pm
टप सेवेन न्युज 7:00 pm - 7:10 pm
जनतासंग जनप्रतिनिधि 7:10 pm - 8:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
चलचित्रका गित 8:10 pm - 9:00 pm
भिजन खबर 9:00 pm - 9:30 pm
नेपाली पुराना गितहरु 9:30 pm - 10:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 10:00 pm - 10:10 pm
हिन्दी गजल 10:10 pm - 11:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 11:00 pm - 11:10 pm
भिजन प्रभात खवर 05:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गितहरु 06:30 am - 07:00 am
भिजन न्युज अपडेट 07:00 am - 07:10 am
स्वर्णिम संदेश 07:10 am - 08:00 am
भिजन न्युज अपडेट 08:00 am - 08:10 am
आधुनिक गितहरु 08:10 am - 09:00 am
भिजन न्युज अपडेट 09:00 am - 09:10 am
आधुनिक गितहरु 09:10 am - 10:00 am
भिजन खबर 10:00 am - 10:30 am
म्युजिकल टायम 10:30 am - 11:00 am
भिजन न्युज अपडेट 11:00 am - 11:10 am
म्युजिकल टायम 11:10 am - 12:00 pm
भिजन खबर 12:00 pm - 12:30 pm
पप गितहरु 12:30 pm - 1:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 1:00 pm - 1:10 pm
आधुनिक गितहरु 1:10 pm - 2:00 pm
भिजन खबर 2:00 pm - 2:30 pm
हिन्दी गितहरु 2:30 pm - 3:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 3:00 pm - 3:10 pm
हिन्दी गितहरु 3:10 pm - 4:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 4:00 pm - 4:10 pm
लोक भाका 4:10 pm - 5:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 5:00 pm - 5:10 pm
म्युजिकल टायम 5:10 pm - 6:00 pm
भिजन खबर 6:00 pm - 6:30 pm
राष्ट्रिय गितहरु 6:30 pm - 7:00 pm
टप सेवेन न्युज 7:00 pm - 7:10 pm
पप गितहरु 7:10 pm - 8:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 8:00 pm - 8:10 pm
चलचित्रका गित 8:10 pm - 9:00 pm
भिजन खबर 9:00 pm - 9:30 pm
नेपाली पुराना गीतहरु 9:30 pm - 10:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 10:00 pm - 10:10 pm
हिन्दी गजल 10:10 pm - 11:00 pm
भिजन न्युज अपडेट 11:00 pm - 11:10 pm